Organisation

Medarbejderne på SMK er fordelt på tre områder: Administration & Drift og Sikkerhed; Samling, Forskning & Bevaring samt Formidling & Kommunikation.

Museets daglige ledelse varetages af direktør Mikkel Bogh og museets tre vicedirektører Anne Bak-Hansen, Peter Nørgaard Larsen og Lise Korsgaard. Til Direktionen er desuden knyttet et ledelsessekretariat, som varetager opgaver inden for American Friends, udstillingsproduktion og fundraising.


Administration & Drift og Sikkerhed
Vicedirektør Anne Bak-Hansen

Drift og Sikkerhed

Drifts- og Sikkerhedschef Michael Kjærsgaard Hansen
Afdelingen er ansvarlig for vedligeholdelse og drift af museets bygninger, tekniske installationer samt brand- og tyverisikkerhed. Omstillingen og vagtfunktionen er også en del af afdelingen.

Administration

Administrationschef Anne Bak-Hansen
Afdelingen sikrer en effektiv forvaltning af museets ressourcer og hjælper løbende andre afdelinger med viden om økonomiske, juridiske, informationsteknologiske og administrative forhold. Administrationsafdelingen varetager opgaver, der vedrører økonomistyring, regnskab, HR, løn, personaleadministration, journal og IT.

Kunsthåndtering og Intern Service 
Enhedsleder Erik Jensen
Enheden varetager driften af museets interne service samt kunsthåndtering i form af ophængninger og nedtagninger af kunstværker i de faste udstillinger og i særudstillingerne.


Samling, Forskning & Bevaring
Vicedirektør Peter Nørgaard Larsen

Bevaring og Naturvidenskab & CATS

Bevaringschef Pil Rasmussen
Afdelingen vedligeholder SMK’s samlinger af kunst gennem konservering og restaurering. Bevaring og Naturvidenskab foretager teknologiske undersøgelser og forsker i værkers tilblivelse samt udvikler behandlingsteknikker. Afdelingen er ansvarlig for samlingspleje og sikrer klargøring til udlån og deponering. Centre for Art Technological Studies and Conservation (CATS) ledes fra denne afdeling.

Samling og Forskning

Samlings- og Forskningschef Peter Nørgaard Larsen
Afdelingen, der består af Den Kongelige Maleri- og Skulptursamling, Den Kongelige Kobberstiksamling og Den Kongelige Afstøbningssamling, udbygger løbende samlingerne gennem nyerhvervelser og står for præsentationen af samlingerne i de faste udstillinger. Afdelingen forsker i værker og kunstnere i samlingerne og formidler forskningen analogt og digitalt i forbindelse med blandt andet udstillinger og publikationer. Forskningscenter for Tegnekunst og Studiesalen er også tilknyttet afdelingen.

Samlingsforvaltning og Digitalisering
Enhedsleder Kim Brasen
Enheden vedligeholder, udvikler og udbygger museets kunstdatabase blandt andet gennem fotodigitaliseringen af samlingerne samt den digitale samlingsadministration i Kunstdatabasen. Enheden udgøres også af museets registratur, der står for logistikken omkring ind- og udlån, og enheden tager sig også af deponering og løbende revision af SMK’s samlinger.


Formidling & Kommunikation
Vicedirektør Lise Korsgaard

Formidling

Formidlingschef Berit Anne Larsen
Afdelingen udvikler brugernes møde med kunsten i museets faste udstillinger samt i særudstillingerne. Afdelingen er med til at stimulere publikums evne til at se, opleve og forstå billedkunsten og udvikler SMK’s potentiale som et dannelses- og læringssted. Undervisning, værksteder, omvisninger og Unges Laboratorier for Kunst, ULK, er også del af Formidlingsafdelingen.

Kommunikation og Brandudvikling

Kommunikationschef Lise Korsgaard
Afdelingen varetager en bred vifte af kommunikationsopgaver, særligt rettet mod kommunikation ud af huset. For eksempel varetager afdelingen kontakt til pressen, markedsføring, udvikling af arrangementer som for eksempel SMK Fridays og cross-over samarbejder som eksempelvis 9x9x9.

Information og Service 
Enhedsleder Frederik Henrik Knap
Enheden varetager og udvikler brugernes oplevelse på SMK og er ansvarlig for Bookingen og Informationen på museet.

Digital Enhed 
Enhedsleder Jonas Heide Smith
Enheden vedligeholder og udvikler SMK’s kommunikation på museets digitale kanaler og sociale medier. Gennem digitalisering af museets samlinger, dialog og udveksling med museets brugere med udgangspunkt i digitale medier arbejder enheden med at udvide museumsoplevelsen, således at den også eksisterer udenfor det fysiske museum – i brugernes hverdag.