Organisation

Medarbejderne er fordelt på seks afdelinger: Administration, Bevaring og Naturvidenskab, Drift og Sikkerhed, Formidling, Kommunikation samt Samling og Forskning. 

Museets daglige ledelse varetages af direktør Mikkel Bogh. Til Direktionen er desuden knyttet enkelte stabsfunktioner samt en direktionssekretær, en fundraiser og en udstillingsproducent.

Administrationsafdelingen v/Administrationschef Kim Gundersen

Afdelingens sikrer en effektiv forvaltning af museets ressourcer og hjælper løbende andre afdelinger med viden om økonomiske, juridiske, informationsteknologiske og administrative forhold. Administrationsafdelingen varetager opgaver, der vedrører økonomistyring, regnskab, HR, løn, personaleadministration, journal og IT.

Bevaring & Naturvidenskab v/Bevaringschef Jørgen Wadum

Afdelingen vedligeholder SMK’s samlinger af kunst gennem konservering og restaurering. Bevaring & Naturvidenskab foretager teknologiske undersøgelser og forsker i værkers tilblivelse samt udvikler behandlingsteknikker.  Afdelingen er ansvarlig for samlingspleje og sikrer klargøring til udlån og deponering samt logistik vedrørende indlån af værker. Museets kunstdatabase, Fotoenhed og Registratur er også en del af Bevaring & Naturvidenskab, hvorfra også Centre for Art Technological Studies and Conservation (CATS) ledes.

Drifts- og sikkerhedsafdelingen v/Drifts- og Sikkerhedschef Michael Kjærsgaard Hansen

Afdelingen er ansvarlig for vedligeholdelse og drift af museets bygninger; tekniske installationer; brand- og tyverisikkerhed samt intern service. Afdelingen varetager også kunsthåndtering i form af ophængninger og nedtagninger af kunstværker i de faste samlinger og i særudstillingerne. Omstillingen og vagtfunktionen er også en del af afdelingen.

Formidlingsafdelingen v/Formidlingschef Berit Anne Larsen

Afdelingen udvikler brugernes møde med kunsten i museets faste udstillinger samt i særudstillingerne. Afdelingen er med til at stimulere publikums evne til at se, opleve og forstå billedkunsten og udvikler SMK’s potentiale som et dannelses- og læringssted. B & U enheden, herunder undervisning, værksteder, omvisninger og Unges Laboratorier for Kunst er også del af Formidlingsafdelingen. Desuden hører Bookingen og Informationen til denne afdeling.

Kommunikationsafdelingen v/Kommunikationschef Lise Korsgaard

Afdelingen varetager en bred vifte af kommunikationsopgaver, særligt rettet mod kommunikation ud af huset. For eksempel varetager afdelingen kontakt til pressen, museets digitale kanaler og sociale medier, markedsføring, udvikling af arrangementer som for eksempel SMK Fridays og cross-over samarbejder som eksempelvis 9x9x9.

Samlings- og Forskningsafdelingen v/Samlings- og Forskningschef Peter Nørgaard Larsen

Afdelingen, der består af både Den Kongelige Maleri- og Skulptursamling, Den Kongelige Kobberstiksamling og Den Kongelige Afstøbningssamling, udbygger løbende samlingerne gennem nyerhvervelser og står for præsentationen af samlingerne i de faste udstillinger. Afdelingen forsker i værker og kunstnere i samlingerne og formidler forskningen i forbindelse med udstillinger og publikationer. Afdelingen er ansvarlig for registrering, uddeponering og revision af samlingerne. Forskningscenter for Tegnekunst og Studiesalen er også tilknyttet afdelingen.