SMK blogger

Foto: Ida Tietgen Høyrup/ SMK Foto

Mikkel Bogh blogger | Nyt om kunsten | 10.aug.2016

Er museerne langt ude på nettet?

Af Mikkel Bogh, SMK's direktør, og Merete Sanderhoff, museumsinspektør og seniorrådgiver på SMK.

Flere debattører har på det seneste, og med rette, påpeget, at kunst og kultur er fraværende i den politiske debat – ikke mindst op til folketingsvalg. Politikerne behandler ikke kunst og kultur som nødvendige brikker i det store samfundspuslespil, hvor emner som sundhed, integration og økonomisk vækst tydeligvis vejer tungere.

Ofte reduceres kunst og kultur til bløde værdier, der må komme i anden række, når midler skal fordeles. Men undersøgelser viser, at oplevelsen af og deltagelsen i kunst og kulturliv udgør et væsentligt grundlag for et velfungerende samfund med en engageret demokratisk debat og borgere med høj livskvalitet og ydeevne. Hvorfor udebliver dette perspektiv i den politiske debat? Hvordan kan vi indfange den reelle samfundsværdi, vi skaber som aktører i kunstlivet.

Øget fokus på museers samfundsmæssige værdi
En stribe internationale undersøgelser og rapporter har gennem de senere år sat fokus på de samfundsmæssige værdier, museer og kulturinstitutioner skaber. Museer markerer sig stærkt, både på ‘bløde’ værdier som social sammenhængskraft, demokratisk sindelag og almen dannelse, og de mere ‘hårde’ som bidrag til økonomisk vækst, urban udvikling og skabelse af nye jobmuligheder.

Museer medvirker til at skabe betingelserne for den høje livskvalitet, som danskerne er kendte for, og som Danmarks Statistik fra september vil begynde at måle, på samme måde som de måler BNP. Det er i tråd med, at lande som England og Holland i de senere år har målt på museernes samfundsopbyggende og livsforandrende egenskaber (fx Museums Change Lives og More than worth it. The social significance of museums).

Museum i en digital tidsalder
Men i en digital tidsalder er det ikke tilstrækkeligt at måle museers samfundsværdi på brugen af de fysiske genstande og bygninger alene.

Takket være internettet og sociale medier kan vi være i dialog med hele verden, på tværs af geografiske, sproglige og kulturelle grænser. Det har åbnet hidtil usete muligheder for, at vi som museer kan udvide vores samfundsmæssige rækkevidde og gennemslagskraft. Det kan vi gennem vores digitaliserede samlinger og den viden, der tilflyder nettets millioner af brugere. Ikke kun som det fysiske museums forlængede åbningstid og udstillingsvindue, men som en værktøjskasse af værdifulde redskaber i form af billeder, historisk viden og strukturerede data, som bliver til byggeklodser i hænderne på borgerne på deres daglige livslange dannelsesrejse  – en rejse, som i dag i høj grad næres af nettet.

Stigende efterspørgsel på digitalt indhold
Med et internet, der bugner af information, er noget af det helt særlige, vi på museerne kan tilbyde folk, indhold i høj kvalitet. Indhold fra kilder som folk ved, de kan stole på.

Ikke kun formelle uddannelsesinstitutioner som folkeskoler, gymnasier og videregående uddannelser efterspørger i stort omfang digitalt indhold fra troværdige kilder. Også uformelle læringsmiljøer som Maker Culture, Fab Labs og Wikipedia, der hastigt udvikler sig til knudepunkter for opøvelse og deling af viden og kompetencer på globalt plan, efterspørger i stigende grad åbent tilgængeligt digitalt indhold, der frit kan genanvendes i nye sammenhænge – ofte med overraskende og innovative resultater til følge.

Inspireret af pionerinstitutioner i blandt andet Holland, USA og England har SMK de seneste år arbejdet på at frigive vores digitaliserede samlinger til fri og ubegrænset brug. Dermed vil vi understøtte læring, kreativitet, dannelse og nytænkning  – ikke blot for de ca. 400.000 gæster, der strømmer igennem museet om året, men også for de hen ved 30.000.000 brugere verden over, der hvert år er i berøring med vores samlinger på nettet. Takket være støtte fra Nordeafonden skalerer vi nu vores indsats op med SMK Open, der i løbet af de næste fire år vil sikre, at alle frit kan bruge museets digitaliserede ressourcer.

Digitalisering skaber værdi for brugerne
Det er indlysende sværere at måle på de gavnlige effekter af museerne, når de bliver sluppet løs som bits og pixels på det vildtvoksende, verdensomspændende internet. Vi ved fra løbende dataindsamling og udvekslinger med brugere og communities, at en frit genanvendelig kulturarv skaber stor værdi. For skoleelever og lærere. For forskere og studerende. For frivillige, der bidrager med deres tid og viden til berigelse af kulturinstitutionernes datasamlinger. For kreative og entreprenører, der udvikler nye forretningsmodeller og services på basis af frit tilgængelige offentlige data og dermed bidrager til samfundets vækst.

Vi skal blive bedre til at omsætte disse observationer til håndgribelige indikatorer på museernes relevans for samfundets trivsel og udvikling. Det bliver stadigt vigtigere i et politisk klima, hvor kulturen beskæres, medmindre den i tal kan godtgøre, at den skaber mere værdi, end den forbruger.

Når vi taler digitaliseret kulturarv, bevæger vi os op i en helt anden skala for rækkevidde og gennemslagskraft. Og det skal med i måden, vi tænker og opregner værdien af museer for samfundet.

Kunsten og museerne er vigtige for samfundet
I et nyligt blogindlæg opfordrer Charlotte S H Jensen fra Nationalmuseet/Rigsarkivet til, at vi begynder at måle på, hvad adgangen til digital kulturarv betyder for folks dannelse og livskvalitet. Vi er vant til at måle på antallet af gæster, der passerer gennem døren, og på hvorvidt de føler sig imødekommet, oplyst, underholdt og udfordret af vores udstillinger og formidling. Som et afgørende supplement hertil skal vi indsamle data om, hvad effekten er af, at folk gennem brugen af digitaliseret kulturarv

  • udvikler deres egen kreativitet.
  • får nye værktøjer og færdigheder, der gør dem stærkere på jobmarkedet eller på det personlige plan.
  • øger deres sociale netværk via mødet med andre kulturinteresserede på nettet.
  • føler, at deres livsglæde og livskvalitet generelt stiger som en afledt effekt af at have adgang til frit og aktivt at deltage i og forme kulturen.

Vi opfordrer ikke til, at museerne omsætter dybest set umålelige og uforudsigelige oplevelseskvaliteter til regnearkets rigide system. Men vi er overbeviste om, at det vil være gavnligt med mere analyse og statistik, som kan kaste lys over den værdiskabelse, som museerne og deres digitale ressourcer i stigende grad bidrager til.

Kunsten og museerne er vigtige for samfundet. Vi vil gerne forsyne en kommende politisk diskussion af kulturområdet med den nødvendige dokumentation.


Læs mere om:
SMK’s frie samlinger
SMK Open
SMK’s samarbejde med Wikipedia

arrow Kommentarer (1)
 
Spændende blog.

Jeg synes det kunne være interessant med et blog-indlæg/artikel om et af de online-gallerier, der sælger billige malerier (eksempelvis https://mynewart.dk) Det er blevet meget in blandt danskere, at købe deres kunst dér, da de kan handle det til priser, der ligger langt under hvad man finder i danske gallerier. Jeg selv begyndte at købe fra sider som førnævnte - og jeg må ærligt indrømme, at malerierne derfra er lige så fine rent kvalitetsmæssigt som dem jeg har købt i danske gallerier.

Blot en lille idé herfra :)
  • Malthe
  • 18-09-16 11:55
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 6.mar.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo