SMK blogger

Kinesiske Qi Zhang fortæller SMK Fridays-gæster om Købkes Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro fra 1838. Foto: Ida Høyrup / SMK Foto

Mikkel Bogh blogger | 2.jun.2016

Sprogskolekursister på museum

Læs med når museets direktør Mikkel Bogh blogger om det, det hele handler om: kunsten.

I dette indlæg fortæller Mikkel Bogh om, hvordan SMK nytænker museets opgaver gennem programmer for sprogskolekursister på SMK.

 

Kulturinstitutionernes samfundsmæssige rolle og opgaver er ofte til debat. Sådan skal det være, for det står langt fra hugget i sten, hvilke funktioner kunsten, kulturen og dens institutioner udfylder hos den enkelte og i samfundslivet.

I en tid hvor besparelser rammer den danske kultursektor med stor styrke og omfattende konsekvenser, melder spørgsmålet om fokus på kerneopgaver versus nye innovative knopskydninger på de statslige institutioner sig som centralt. Stadigt oftere hører jeg det synspunkt gentaget, som var det et mantra, at vi i sparetider må holde fast i kerneopgaverne og neddrosle ambitionerne om at indvinde nyt land og at afprøve vores institutioners grænser. Jeg kunne ikke være mere uenig. Vi må gentænke vores opgaver, udvikle os og eksperimentere – i sparetider såvel som i andre tider.

Nytænkning af museets kerneopgaver

Helt bortset fra at ’sparetider’ ikke længere kan betegnes som en forbigående krise og en undtagelse i kulturlivet, men derimod nu efter mere end femten års støt bevillingsnedgang fremstår som en blivende tilstand, så forekommer det mig at være mere nødvendigt end nogensinde at forholde sig åbent og spørgende til spørgsmålet om, hvad et museums kerneopgaver består i.

Rammen er nok sat i og med loven om museerne, men det er trods alt ganske åbent for fortolkning, hvad for eksempel ’formidling’ og ’forskning’ indebærer, hvilket museernes forandringer over de seneste årtier da også til overflod bekræfter.

Inden for lovens vide rammer har kunstmuseernes funktionsmåde ændret sig markant. At bevare sin relevans, sin sprødhed og sin attraktion som kulturinstitution kræver først og fremmest en vilje til at følge og lytte til sine brugere, og så kræver det et blik for den generelle samfundsudvikling. Holder man blot fast i en bedaget forestilling om ’kerneopgaver’, som er formet til en anden tid og til andre brugere end vores, så risikerer institutionen at gå i stå eller miste vejgreb.

Museet som læringsrum

På SMK er formidling en kerneopgave på linje med indsamling, registrering, bevaring og forskning. Men formidling dækker over en mangfoldighed af aktiviteter, som ekspanderer med meget stor hast i disse år. Museumsoplevelsen bliver i højere grad en lagdelt og involverende oplevelse, som også gør museet til et komplekst læringsrum. For tiden arbejder vi særlig intenst på at videreføre de allerede gode erfaringer, vi har med at lave sprogundervisning med udgangspunkt i samlingens værker.

Museet har helt fra begyndelsen af sin tid som offentlig tilgængelig samling haft en pædagogisk funktion. Det er den tradition, der nu har fået nyt liv i vores arbejde med danskundervisning af sprogskolekursister fra danske sprogskoler. Efter min opfattelse løfter museet i dette arbejde en værdifuld og central integrationsopgave samtidig med, at det hermed opdager et for de fleste museer relativt uprøvet terræn.

Sprogskolekursister ansat på SMK

Sprogskolekursisterne på SMK er ikke blot på sprogkursus – i et særligt program bliver de også ansat på museet. Betydningen af det sidste skal ikke undervurderes. Ansættelsen, som varer i seks uger, giver en følelse af – og for de fleste kursister også en første erfaring med – tilknytning til det danske arbejdsmarked. Nye borgere opnår her større fortrolighed med sproget gennem direkte omgang med dansksprogede kolleger i virkelige arbejdssituationer og ikke mindst i mødet med en billedkunstnerisk kulturarv, som sætter egne erfaringer med billeder og kultur i spil.

Kombinationen giver dokumenteret gode resultater for selve sprogindlæringen. Men lige så vigtigt er det, at kursisterne får lettere ved at komme i arbejde, når først de har været igennem et, om end nok kortvarigt, projektansættelsesforløb, som indebærer, at de løser forskellige formidlingsopgaver.

For museet og dets brugere ligger der en særlig værdi i dette, at personer, som for nylig er kommet til landet og skal til at orientere sig i en mere eller mindre fremmed kultur, kan bringe nye erfaringer ind i mødet med samlingen og dermed bidrage med nye perspektiver. Alle bliver rigere.

En aktiv medspiller i samfundet

Med programmerne for sprogskolekursisterne har SMK videreført et af sine oprindelige formål og for så vidt en ’kerneopgave’, nemlig den at være et sted for læring og udvikling af kreative og andre kompetencer. Samtidig har vi taget et skridt i retning af at gentænke museets rolle i en tid, hvor kulturinstitutionerne har fået en historisk mulighed for at bidrage til samfundet – ikke blot i kraft af sin enestående samling af kunstværker, men også som konceptudvikler, som igangsætter af debat og som kvalificeret samlingssted for en bred skare af brugere.

At blive aktive medspillere i samfundet indebærer, at vi som institutioner ikke står stille og bare kigger ind mod os selv efter ’kerneopgaver’, som blev defineret for årtier siden. Opmærksomheden må være rettet mod den omgivende verden og de oplevelser og den viden, som kan have værdi for mennesker i dag. Det er blandt andet gennem sådanne indsatser, at vi opnår fornyet relevans, både for det trofast tilbagevendende publikum og for de nye brugere, som vover sig ind på museet for første gang.

Museet vokser

Programmerne for sprogskolekursisterne fylder måske ikke meget i SMK’s budget, og de kræver ekstern støtte, hvis de skal vokse i volumen, sådan som vi drømmer om, at de vil. Til gengæld antager de stadigt større betydning som inspiration til og model for, hvordan man som museum kan bidrage til at løfte en samfundsmæssig opgave på enten lokalt eller nationalt plan. I en tid med knappe økonomiske ressourcer har vi som kunstmuseum ikke råd til at lade være med at udvide vores grænser. Sprogskolekursisterne får museet til at vokse.

arrow Kommentarer (1)
 
Godt gået med ændringerne i jeres værktitler.
Og tak for et godt indlæg med ønske om fortsat at fokusere på udvikling og at gå nye veje, uden det bliver museer avancerede arkiver for fortidige genstande. Der er brug for museernes udsyn og soft power i en tid, hvor nationalt snæversyn vinder stadig større indpas.
  • lone johnsen
  • 11-06-16 14:49
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo